نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست
تا ابد عاشقت میمونم
دنیای ما دخترا
ﭘﺮ ﺍﺯ ﻻﻛﺎﻱ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ... ﺭﮊ ﻟﺒﺎﯼ ﭘﺮﺭﻧﮓ ...
ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪﺍﻱ ﻃﻼﻳﻲ ..
ﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﻔﺸـــــــــﺎ ﻭ ﺩﺍﻣﻦ , ﺗﺎﭖ , ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ , ﺳﺎﻗﺎﻱ
ﺭﻧﮕﻲ ﺭﻧﮕﻲ . . .
ﭘﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ . . .
ﺗﻠﻔﻨﻬﺎﻱ 2 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ !!!"
ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻧﺎﯼ ﻳﻮﺍﺷﻜﻲ ﺯﻳﺮ ﭘﺘﻮﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺗﻲ ...
ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﺳﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻧﺎﻱ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺧﺎﺹ ...
ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻧﺎﻱ ﻧﺼﻒ ﺷﺒﻲ ...
ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻨﺎﻱ ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﻜﻲ . . .
ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ " ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷـــــﻢ ؟ !!! "
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻱ ﺷﺒﻮﻧﻪ : ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ؟ ﻧﻪ؟
ﮔﻮﺭﺑﺎﺑﺎﺵ !

ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﭘﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﭘﺎﻙ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻱ.../.
چهارشنبه یازدهم دی 1392 | 15:18 | نفس |

تو یه پسری!
اگه برام غیرتی نشی
اگه روم حساس نباشی
اگه ته ریش نداشته باشی
اگه باهام مهربون نباشی
اگه بهم اخمای کوچولو نکنی
اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو
اگه دستمو محکم نگیری
اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت
اگه سر به سرم نذاری
اگه قربون صدقم نری
اگه نگرانم نشی
اگه بهم نگی عروسک من
اگه نگی من مهمم که میگم خوبی
اگه ...
اون موقع که من دیگه دیوونه و عاشقت نمیشم
من عاشق اینم که تو یه مرد کامل باشی!مرد من!
اممما!!!ا
من یه دخترم
اگه خودمو لوس نکنم
اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم
اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم
اگه از نظر دادنات خوشحال نشم
... اگه به خاطر تو به خودم برسم
اگه سر به سرت نذارم
اگه برات گریه نکنم
اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی
اگه بهت نگم آقامون
اگه برات مظلوم بازی درنیارم
اگه از سرو کولت نرم بالا
اگه برات عشوه نیام
اگه گوشتو نپیچونیم و نگم تو فقط مال منی
اگه ناغافل دستاتو نگیرم
اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم
اگه لج بازی نکنم
اگه...
اونوقت توام دیوونه و عاشق من نمیشی تا اونکارارو برام بکنی!
تو من رو خانوم میخوای!
خانوم تو
من و تو همون آدم و حواییم!بیا جاهامونو عوض نکنیم!
تو صلابت نگه دار من لطافت
من نجابتمو نگه دارم توام نگاهتو
بیا سعی کنیم بهترین هم باشیم!
من بهترین دختر واسه تو!
تو بهترین پسر واسه من!
شنبه سی ام آذر 1392 | 18:38 | نفس |

نوشته بود ” ذهن تو مریض است”نه رفیق بیا ذهن های مریض را برایت معنی کنم!ذهن مریض آنیست که بهانه شلوغی واگن مترو و به بهانه ترمز خودش را به زن ها میمالد !ذهن مریض آنیست که به بهانه جا نبودن در اتوبوس خودش را به زنها میچسباند!ذهن مریض آنیست که شیطنت خاص زنان را فاحشه گری میداند!ذهن مریض آنیست کوچکترین لبخند یک زن را درخواست س ک .س میداند!اینجا مرد هایش از کمبود همه را فاحشه میدانند جز مادر و خواهر خویش!!!
جمعه بیست و دوم آذر 1392 | 13:55 | نفس |

هـَرزگـے ... سیگـآر בَسـت مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... آرآیـِش غـَلیـظ مـَـن نیـسـت ...هـَرزه آنیـسـت كـہ مـے بیـنـَב از غـَ ـم او سیگـآر مـے كشـَ ـم ...مـے بیـنـَב غـَ ـم هـآیـَ ـم رآ زیـر آرآیـشـَ ـم پنـهـآن مـے كـُنـَ ـم ...امـآ هـَنـوز هـَ ـم هـَوَس رآ بـہ مـَـن تـَرجیـع مـے בَهـَב ...هـَرزگـے ... مـوے بـلـونـב مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... لـَب هـآے قـرمـز مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... سیگـآرے كـہ בَسـتـَ ـم مـے بینـے نیـسـت ...هـَرزگـے ... لبـآس تـَنـگ و كـوتـآه مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... جـورآب یـآ سـآپـورت پـوشیـבَن مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... كـفـش پـآشـنـہ 7 سـآنـتـے مـَـن نیـسـت ...هـَرزه آن مـَرבیـسـت كـہ فـكــر مـیكـُنـَבچـون مـَن پیـآבه هـَسـتـَم وَ او سـَوآره ...مـے تـَوآنـَב مـَـن رآ تـَصـآحـُب كـَنـَב...هـَرزه آن مـَرבیـسـت كـہ هـنگـآم رآنـَنـבگـے ...چشـمـَش مثـل لآشـخـُور هـآ בنبـآل בخـتـَر یـآ زَنـےكـنـآر خِیـآبآن اسـت ...هـَرزه یـَعـنـے تـو...! وَقـتـے كـہ بـہ בروغ گـُفـتـے ...בوسـتـَت בآرَم وَلـے چشـمـَت بیشـتـَر بـہ پـآهآیـَ ـم بـوב ...هـَرزه یـَعـنـے تـو...! وَقـتـے كـہ بـہ בروغ گـُفـتـے ...تـو زَن مـَـن هـَسـتـے ... وَلـے مـے خـوآسـتـےاَوَلیـن پـآرتـِنـِرَم בَر سـكـس بـآشـے ...هـَرزه یـَعـنـے تـَمـآم مـَرב هـآیـے كـہ هـَنـوز فـَرق روسـپـےوَ كـسـے كـہ مـے خـوآهـَב خـوب بـِگـَرבَב رآ نمـے בآنـَב ...البـَتـہ هـَمیـشـہ استـثـنآیـے هـَم وجـوב בآره ...وَ هـَمـہ هـَم مثـل هـَم نیستـَن ...
جمعه بیست و دوم آذر 1392 | 13:52 | نفس |

هـَرزگـے ... سیگـآر בَسـت مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... آرآیـِش غـَلیـظ مـَـن نیـسـت ...هـَرزه آنیـسـت كـہ مـے بیـنـَב از غـَ ـم او سیگـآر مـے كشـَ ـم ...مـے بیـنـَב غـَ ـم هـآیـَ ـم رآ زیـر آرآیـشـَ ـم پنـهـآن مـے كـُنـَ ـم ...امـآ هـَنـوز هـَ ـم هـَوَس رآ بـہ مـَـن تـَرجیـع مـے בَهـَב ...هـَرزگـے ... مـوے بـلـونـב مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... لـَب هـآے قـرمـز مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... سیگـآرے كـہ בَسـتـَ ـم مـے بینـے نیـسـت ...هـَرزگـے ... لبـآس تـَنـگ و كـوتـآه مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... جـورآب یـآ سـآپـورت پـوشیـבَن مـَـن نیـسـت ...هـَرزگـے ... كـفـش پـآشـنـہ 7 سـآنـتـے مـَـن نیـسـت ...هـَرزه آن مـَرבیـسـت كـہ فـكــر مـیكـُنـَבچـون مـَن پیـآבه هـَسـتـَم وَ او سـَوآره ...مـے تـَوآنـَב مـَـن رآ تـَصـآحـُب كـَنـَב...هـَرزه آن مـَرבیـسـت كـہ هـنگـآم رآنـَنـבگـے ...چشـمـَش مثـل لآشـخـُور هـآ בنبـآل בخـتـَر یـآ زَنـےكـنـآر خِیـآبآن اسـت ...هـَرزه یـَعـنـے تـو...! وَقـتـے كـہ بـہ בروغ گـُفـتـے ...בوسـتـَت בآرَم وَلـے چشـمـَت بیشـتـَر بـہ پـآهآیـَ ـم بـوב ...هـَرزه یـَعـنـے تـو...! وَقـتـے كـہ بـہ בروغ گـُفـتـے ...تـو زَن مـَـن هـَسـتـے ... وَلـے مـے خـوآسـتـےاَوَلیـن پـآرتـِنـِرَم בَر سـكـس بـآشـے ...هـَرزه یـَعـنـے تـَمـآم مـَرב هـآیـے كـہ هـَنـوز فـَرق روسـپـےوَ كـسـے كـہ مـے خـوآهـَב خـوب بـِگـَرבَב رآ نمـے בآنـَב ...البـَتـہ هـَمیـشـہ استـثـنآیـے هـَم وجـوב בآره ...وَ هـَمـہ هـَم مثـل هـَم نیستـَن ...
جمعه بیست و دوم آذر 1392 | 13:52 | نفس |

بوی لاک و استون می آید !

بوی خروار خروار لوازم آرایشی ! ...

بوی ادکلن های آشنا و غریب !

بوی خنده های ظریف دخترانہ و شیطنتهای درشت پسرانہ ! ...

بوی ناخن های بلند که چنگ می اندازد به روح ! ...

بوی مهندسهای عاشق!...

بوی ترس از سرهم کردن دلیل برای دیر برگشتن بہ خانہ! ...

بوی دلهره برای چطور گفتن ِ دوستت دارم!...

بوی هوا! هوای سنگین ِ هوس!...

بوی Calling های پشت سر هم!...

بوی-حراج-نگاه! ...

بوی جنتلمن های دلبر!

بوی لیدی های دلبرتر! . .

بوی-خفگی!

بوی هر چیزی غیر از عشق ...

در این هوای مسموم ، چــــــرا نمیآئی بہ تماشای دلم ؟!
دوشنبه هجدهم آذر 1392 | 22:26 | نفس |

دلم بدجور گرفته!خسته شدم از ادما!از این گرگای ادم نما!از دل همشون بدم میاد!هیشکی صادق نیس هیشکی روراست نیس!یکی میاد میگه دوست دارم اما دروغ میگه!این تو رفتاراش کاملا مشخصه!تورو واسه خوش گذرونی و هوس بازی میخواد!اما دل بیچاره ی تو صادقانه دوسش داره!بهش وابستس!خیلی سخته به قران خیلی سخته!

+مخاطب خاص داشت

پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392 | 22:30 | نفس |

دوس دارم یه مدت طولانی گوشیمو خاموش کنم...........دیگه اعصابم نمیکشه
چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392 | 16:35 | نفس |

می‌گوینــد:
بــاران کــه میزنــد ,
بــوی ” خــاک “بلنــد می‌شــود…
امــا …
اینجــا بــاران کــه میزنــد ;
بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!
شنبه ششم مهر 1392 | 20:54 | نفس |

زن ســـ ـینه‌های برجسته نیست
موی مش کرده
ابروی برداشته
لبانِ قرمز نیست
زن لباسِ سفید
... شب با شکوه عروسی
بوی خوشِ قرمه سبزی
هــ وسِ شــ ـب‌های جمعه
قرار‌هایِ تاریکی‌ ، کوچه پشتی‌، تویِ یک ماشین نیست
زن
وجود دارد
روح دارد
قدرت
جسارت
پا به پای یک مرد ، زور دارد
عشق
اشک
نیاز
محبت
یک دنیا آرزو دارد
زن ... همیشه ... همه جا ... حضور دارد
و اگر تمام اینها یادت رفت
تنها یک چیز را به خاطر داشته باش
که هنوز هیچ مردی پیدا نشده
که بخواهد در کشورمان
جایِ یک زن باشد..
جمعه پنجم مهر 1392 | 20:44 | نفس |

زن ســـ ـینه‌های برجسته نیست
موی مش کرده
ابروی برداشته
لبانِ قرمز نیست
زن لباسِ سفید
... شب با شکوه عروسی
بوی خوشِ قرمه سبزی
هــ وسِ شــ ـب‌های جمعه
قرار‌هایِ تاریکی‌ ، کوچه پشتی‌، تویِ یک ماشین نیست
زن
وجود دارد
روح دارد
قدرت
جسارت
پا به پای یک مرد ، زور دارد
عشق
اشک
نیاز
محبت
یک دنیا آرزو دارد
زن ... همیشه ... همه جا ... حضور دارد
و اگر تمام اینها یادت رفت
تنها یک چیز را به خاطر داشته باش
که هنوز هیچ مردی پیدا نشده
که بخواهد در کشورمان
جایِ یک زن باشد..
جمعه پنجم مهر 1392 | 20:44 | نفس |

ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ....
ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻦ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑُﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ .....
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ ﮔﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ ....
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ....
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻥ ....
ﺍﻣﺎ .....
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ...
ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻦ ...
ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﻦ ....
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ....
ﻭ ....
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻥ ...
) ﻭﻟﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯿﺸﮑﻨﻦ
چهارشنبه سوم مهر 1392 | 18:46 | نفس |

دارم خفه میشم!دارم درد میکشم خستم از ادمای بد دورم!از همه پسرا بدم میاد حس میکنم همشون نامردن!هیشکی منو به خاطر خودم نمیخواد!دارم درد میکنم احساسم روحم درد میکنه!حالم واقعا بده
دوشنبه یکم مهر 1392 | 20:49 | نفس |

هیــچی نیستــــم !

حتــــی اونــقدر زن نیستــــم ، که عاشــــــــــــــــقم بشی...!

امـا کـــــــاش میـفـهـمیـــدی ،

مــن در بــرابــر هــــرزه هــای بـی احســـاسِ ایــن شهـــــر ِشــــلوغ

فقـــط یــه دخـــتـــــر ســـــــــاده ام . . . !
دوشنبه یکم مهر 1392 | 20:47 | نفس |

آنقدر آرزوهایم را به گور برده ام که دیگر.. جایی برای جسدم نیست...
جمعه بیست و نهم شهریور 1392 | 21:42 | نفس |

دختر خانمی که میگی با چنتا پسر دوستی وبه این کارت افتخار میکنی..

دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسرو . میری واسه دوستات

تعریف میکنی و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون میشه برات

صف کشیدنو کیف میکنی ...

اقا پسری که افتخارت اینه جلوی پای هر دختری می ایستی بهت پا میده

اقا پسری که دلت خوشه هر روز با یه زنگ دختر میری بیرون ...

اقا پسری که دلت خوشه موهای سیخ سیخت و ابروهای برداشتت

فکر میکنی دخترا بت نه نمیگن

بله با شمام
.
.
.
"""جنس ارزون زیاد مشتری داره"""
جمعه بیست و نهم شهریور 1392 | 21:14 | نفس |

جمعه بیست و نهم شهریور 1392 | 21:8 | نفس |

من زنم
من زنم…
بی هیچ آلایشی…
حتی بی هیچ آرایشی!
او خواست که من زن باشم …
که بدوش بکشم،بار تو را که مردی!
و برویت نیاورم که از تو قویترم ...

آری من زنم...
او خواست که من زن باشم ...
همچنان به تو اعتماد خواهم کرد ...
عشق خواهم ورزید ...
به مردانگی ات خواهم بالید...
با تمام وجود از تو دفاع خواهم کرد ...
پشتیبانت خواهم بود... و تو ...

۩ فقط مرد بمان!!این راز را که من مرد ترم ؛ به هیچ کس نخواهم گفت
جمعه بیست و نهم شهریور 1392 | 10:25 | نفس |

پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392 | 12:47 | نفس |


ویـنـســتـونــ
کـِــنــتــ
كــپـتــآن بــلَــكـ
مــآرلــبــورو..
فــرقـــی ن ِمــیـكُــنَـد
ســـیــ گـــــــــ آر بــآشــد ٬
بــ ِســوزَد
دود كُــنَـد
خـــآكـســتـر شــود
فــرقـــی ن ِمــیـكُــنَـد
فـــقــطــ بــآشـــد
فـــقــطــ بــآشـــد .
چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392 | 19:45 | نفس |

دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 | 21:13 | نفس |

دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 | 21:13 | نفس |

ﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻝ ﺕ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﻦ ﻭﮐﯿﻠﻢ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﮐﯿﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﺖ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﯼ ﮔﻤﺸﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺳﻔﺮ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ
ﺑﺮﺩﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﺳﻮﻧﻤﺖ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺮﻩ ﮔﻞ ﺑﭽﯿﻨﻪ ,
ﻣﯿﺮﻩ
ﮔﻼﺏ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺍ ...
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﺎﻟﻪ
ﻭﻋﻤﻪ ﺕ
ﻫﺴﺘﻦ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ 100 ﺗﺎ ﺳﮑﻪ ﮐﻤﻪ , ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺭﻭ
ﺯﯾﺮ
150 ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺪﻡ
ﺩﺧﺘﺮﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ " ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ، ﺩﻡ ﺩﺭ ﻭﺍﻱ ﻧﺴﺘﺎ"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﭘﺪﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻮﺱ
ﺷﻮﻫﺮ !
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ " ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻫﻢ ﻛﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻲ
ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﺑﺪﻳﻢ"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ = ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻮﺩﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﺎ ﺧﺮﺧﺮﻩ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﺭﯾﺲ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ
ﺷﺪﻩ
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ "ﻛﺠﺎ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺮﻱ؟"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺮﯼ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺫﻟﯿﻞ ﺑﺸﯽ ﺁﺑﺮﻭﻡ ﺭﻓﺖ ﺩﮔﻤﻪ ﻫﺎﺗﻮ
ﺑﺒﻨﺪ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ , ﭘﺴﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ , ﭘﺴﺮ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﺗﺎ ﯾﻪ
ﮐﺮﻣﯽ
ﺑﺮﯾﺰﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ " ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻱ ﺍﻭﻧﺠﺎ ، ﻣﻦ
ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﺮﻡ
"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ " ﻛﻲ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ؟ ! ﺑﺎ ﻛﻲ
ﺣﺮﻑ
ﻣﻴﺰﺩﻱ؟"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ " ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺩﺳﺮ ﺷﺪﯾﺎ!
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺒﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻭﺍﺳﻪ " ﺣﺮﻑ
ﻣﺮﺩﻡ"
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯼ ....
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﺮﭼﻲ ، ﺣﺘﻲ
ﻧﻔﺲ
ﻛﺸﻴﺪﻥ ...
ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺮﯼ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻭﺍﺳﻪ
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺩﺭﺩﻩ !
بسلامتی دختراااااااااا
دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 | 13:55 | نفس |

ما نسل بوسه های خیابانی هستیم. نسل خوابیدن با اس ام اس. نسل درددل با غریبه های مجازی. نسل جمله های کوروش و دکتر شریعتی. نسل کادوهای
یواشکی. نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس… نسل سوخته. نسل من… نسل تو… یادمان باشد هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم بین عذاب هایمان مدام
بگوییم یادش بخیر… دنیای ما همین طور بود
مثل جهنم
یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 | 11:11 | نفس |

حَســــــرَتــ ـــــ !
یعنے رو بـہ رویــــَــــمـ نِشَستـہ اے
وَ باز خیســـــےِ چِشمـــانــَـمـ را ،
آن دَستمآلِ خُشکــِ بے اِحسآس پاکــ کُنــَـــد
حَســــــرَتــ ـــــ !
یَعنے شآنـہ هایَتــ دوش بـہ دوشـَــــــمـ باشَد
اَما نَتوانــَــم اَز دِلتَنگے بـہ آن پَناه بِبـــــــرَمـ
حَســــــرَتــ ـــــ !
یَعنے تــــ ــــو کـہ در عینِ بـــــــــودَنتــ
داشتَنتــ را آرزو مے کُنــــَــــمـ...
یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 | 11:9 | نفس |

میگن زن ضعیفه

جالبه

درد ماهیانه میکشه

درد زفاف میکشه

درد زایمان میکشه

درد نابرابری جنسیتی میکشه

اونوقت ضعیفه هم خطاب میشه

کدوم مردی تحمل چنین دردای داره که قوی لقب گرفته . . .

من ایمان دارم زن قویترین موجود خلقته
جمعه بیست و دوم شهریور 1392 | 20:30 | نفس |

××××>ـبَعضیامـ ـهَستَنـ ـمیفَهمَنــ ـکهـ ـنِمیفَهمنـ

! ! !

ـاَمآ ـنِمیفَهمَنـ ـمیفَهمیمـ ـکهـ ـنِمیفَهمَنـ
جمعه بیست و دوم شهریور 1392 | 20:28 | نفس |


[× .. هـرجــا فـُش مـﮯבاבטּ بـﮧ مـا حرص مـﮯخـورבﮮ .. ×]

[× .. اگـﮧ مُشکلـﮯ بـوב از مـا اسـم مـﮯگفتـﮯ ..×]

{ .. انـگار موفقیتـ مـا رو ارثـ مـﮯبُرבﮮ .. }

|| .. میـگـﮯ مـا رو בوسـ בارﮮ .. ||

!!! ..خــب مـرسـﮯ ڪلـﮯ .. !!!

♥ 【.. :Xx ..】 ♥
جمعه بیست و دوم شهریور 1392 | 20:28 | نفس |

مــــــــــــــــات شدم
از رفتنت !
هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست!
جمعه هشتم شهریور 1392 | 18:18 | نفس |

روزـی خوآهــد رسیـــد ،..
کـ ه دیگـــر نـ ه صــدآیمـ رآ بـشنوید ،
نـ ه نگــآهمـ رآ ببیــنیـد،نـ ه وجــود ِ مــرآ رآ حــس کنیــد...
و میـ شــوییــد بآ اَشکتــآن ،
!!! سنگ ِ قبــرِ خآک گرفتــ ه ی ِ مــرآ !!!
و آن لحظـ ه است ،
معنــی تمآمـ ِ حرف هآی ِ گفتـ ه و نگفتــ ه اَمـ رآ میـ فهمـــید !
ولــی مـَــن دیگــر نیستمـ !
جمعه هجدهم مرداد 1392 | 22:33 | نفس |